ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมอบทุนการศึกษาและของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

แชร์

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567  โดยสนับสนุนทุนการศึกษา และขนมให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 โรงเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านทับสูง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนา และส่งเสริมเยาวชนในสังคมให้เติบโตอย่างมีทักษะ มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ทั้งนี้ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ  และสนับสนุนการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
รอบข้างทั้งด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง