ร่วมงานกับเรา

เราจะเติบโตไปด้วยกัน เพราะคุณคือคนสำคัญ

ช่วงต้นทศวรรษ 1980 มีการค้นพบก๊าชธรรมชาติในอ่าวไทย รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้ก๊าซ แอล พี จี (LPG) ทำให้เกิดความต้องการมากมายมหาศาลที่จะใช้ ถังเก็บ- จ่ายก๊าซ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

เพื่อเติมเต็มความต้องการดังกล่าว บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จึงก่อตั้งเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2525 จากความร่วมมือ ของกลุ่มบุคคลในธุรกิจค้าก๊าซ และวิศวกรชาวไต้หวันผู้ซึ่งมีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการ ออกแบบและสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซขนาดใหญ ่ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการออกแบบและสร้าง ด้วยมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้เหล็กคุณภาพสูงชนิดพิเศษ ขั้นตอนกรรมวิธีของการเชื่อมที่พิถีพิถัน และมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของถังทดสอบด้วยการเอ๊กซเรย์ (X-RAY) และทดสอบแรงดัน ด้วยน้ำ (Hydro-static test)

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วหลายรอบเพื่อขยายกิจการและก้าวตามความต้องการของลูกค้าตลอดเวลาที่ ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อแปรสภาพเป็นธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมัน และปิโตรเคมีถังแม้ว่าบริษัทฯ จะเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซ แอล พี จี (LPG) และก๊าซอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มและแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 5 ประเภท

1. ภาชนะทนแรงดัน พร้อมอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ( ตามมาตรฐาน ASME) ประกอบด้วย
    • ถังขนาดใหญ่ ทรงกลม (Sphere) , ทรงแนวตั้ง(Vertical) , ทรงแนวนอน(Horizontal)
      ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซแอมโมเนีย (NH3), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
      (CO2), ก๊าซไนโตรเจนเหลว (N2) เป็นต้น
    • Transportable Vessel ถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนรถบรรทุก (Lorry Tank)
       หรือถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ติดตั้งบนแคร่รถไฟ (Wagon Tank)
    • Distillation Tower/Columns หอกลั่น/ หอคอย ที่ใช้กลั่นน้ำมันหรือปิโตรเคมีประเภทต่างๆ
    • Reactor เตาปฏิกรณ์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
    • Jacketed Vessel ภาชนะความดัน 2 ชั้น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
    • หม้อน้ำ (Boilers) ที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
    • Heat Exchanger ใช้ตามโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี
    • Air receiver and steam drums ถังลม ถังเก็บไอน้ำใช้ตามโรงงานไฟฟ้า
2. ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machinery Parts) ประกอบด้วย
    • เสื้อพัดลม (Fan Casing) และชิ้นส่วนเครื่องปรับอุณหภูมิอากาศ (Part of Air Preheater)
       ที่ใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า
    • ปล่องควันไอเสีย (Stack) และชิ้นส่วนเตาเผา (Part of Incinerator) ที่ใช้ในโรงงาน
      อุตสาหกรรม
    • ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด
3. ถังที่ไม่ใช้แรงดัน (Non-Pressure Tank) เช่น ถังเก็บสารเคมีและเรซิน รวมถึงถังปิโตรเลียม
     ในโรงงานกลั่นน้ำมัน
4. โครงสร้างเหล็กต่าง ๆ (Steel Structure) ได้แก่ ท่อ, ขาตั้ง, กระบะค้ำยันส่วนใหญ่ใช้ใน
     อุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลังงานและสารเคมี
5. การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Mechanical Installation) การประกอบและติดตั้งระบบ
     การผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ภาชนะ
     ความดัน โครงสร้างเหล็ก ท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น แต่อาจเป็นโครงการเดี่ยวก็ได้
   

นักศึกษาฝึกงาน
ในขณะที่นิสิต / นักศึกษาฝึกงานที่ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง นิสิต/นักศึกษาจะได้ รับความรู้ และ สามารถนำความรู้ จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีประสบการณ์จริงซึ่งสามารถ นำไป ใช้ได้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป