รู้จักยูนิมิต

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 • รับรางวัลเกียรติยศ การรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
 • รับรางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2023” ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคม และชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
 • ยื่นแบบประเมินตนเองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
 • จดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มเติม ที่บริษัท Unimit (Hong Kong) Co.,Ltd. ในเดือน ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 49 ล้านบาท (USD 1.5 million dollars) รวมทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 214 ล้านบาท (USD 6.56 million dollars) เพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานที่บริษัทย่อยทางอ้อม Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited ประเทศพม่า
 • ก่อตั้งบริษัทย่อยทางตรงชื่อ บริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จำกัด ที่ฮ่องกง ประกอบธุกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อลงทุนในพม่า โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100%
 • ก่อตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมชื่อ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (เมียรมาร์) จำกัด ที่ประเทศพม่า ประกอบธุรกิจขึ้นรูป ประกอบ และติดตั้ง ผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญา โดยบริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โรงงานตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษถิระวาห์ ใกล้กรุงย่างกุ้ง
 • พัฒนาและจดทะเบียนสิทธิบัตร รถขนส่งก๊าซแอลพีจีภัณฑยาน (Self-supporting LPG Lorry Tank)
 • ได้ใบรับรอง “Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม” รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการคุณภาพงานเชื่อม ตามมาตรฐาน ISO 3834-2 : 2005 จาก Lloyd’s Register
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award จนถึงปัจจุบัน (2554-2563) มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสหกรรมต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น เสร็จเรียบร้อยและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ไตรมาส 4/2554 อาคารตั้งอยู่บริเวรด้านหน้าโรงงานที่ 1 เลขที่ 10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง-ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 จาก Lloyd’s Register
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร  สิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก Lloyd’s Register
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก Lloyd’s Register

เริ่มดำเนินการโรงงานแห่งที่สามที่จังหวัดระยอง เพื่อประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าแถบจังหวัดระยอง

 • เริ่มดำเนินการโรงงานแห่งที่สองที่บ้านบึง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ซื้อที่ดินขนาด 24 ไร่เศษ เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่สาม ที่ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia เป็นปีที่สอง

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขทะเบียน ค293773 วันที่ 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่ 6
(ถังหรือคอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุ, เก็บ หรือจ่ายก๊าซ, น้ำมัน, อากาศเหลวหรือสารเคมีทุกชนิดทำด้วยโลหะ ถังสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ทำด้วยโลหะ ท่อ และ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับท่อทำด้วยโลหะ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, หม้อน้ำ หรือเครื่องกำเนินไอน้ำ และ ส่วนประกอบทำด้วยโลหะ ฯลฯ)
เลขทะเบียน บ38015 วันที่ 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่ 37
(รับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สร้าง ประกอบ ทดสอบและติดตั้ง ถังบรรจุก๊าซ, บรรจุน้ำมันหรือบรรจุเคมีทุกชนิด, วางระบบท่อทุกชนิด, ชิ้นส่วนและ อุปกรณ์เครื่องจักร และโครงสร้างเหล็ก) เลขทะเบียน บ38016 วันที่ 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่ 42
(ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรม)

 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
 • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 62 บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมในรายการ
 • “Thailand Focus 2007-Platfrms of Growth”
 • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำปี “Asia’s Best Managed Company,Small Cap Corporate of the Year” ของนิตยสาร ASIAMONEY’s
 • แปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท โดยเริ่มซื้อขายหุ้นราคาใหม่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
 • ซื้อที่ดินขยายโรงงานเดิม 3.38 ไร่ (3 ไร่ – 1 งาน - 52 ตารางวา)
 • ซื้อที่ดินด้านหลังโรงงานเดิมที่อำเภอบ้านบึง 100 ไร่ เพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นโรงงานที่สอง
 • แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน และเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 143 ล้านบาท
 • เข้าทำการซื้อขายในฐานะบริษัทมหาชน (ใช้ชื่อย่อว่า “UEC”) ในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจาก RWTUR ประเทศเยอรมัน
 • เครื่องหมายมาตรฐาน AS-Merklatt HP O/TED 201 แสดงถึงมาตรฐานด้านการประกอบ และเชื่อมอุปกรณ์ การทดสอบเครื่องมือ และการควบคุมการทดสอบเครื่องมือ
 • เครื่องหมายมาตรฐาน DIN EN 729-2 แสดงถึงมาตรฐาน ด้านกระบวนการเชื่อมโลหะ

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตจาก The American Society of Mechanical Engineering of U.S.A (ASME) และ The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector (NBIC) จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

 • ได้รับตรารับรอง “U” ในการผลิตและติดตั้งภาชนะทนแรงดัน (Pressure Vessels)
 • ได้รับตรารับรอง “U2” ในการผลิตและติดตั้งภาชนะทนแรงดันระดับ 2 ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจสอบถังบอยเล่อร์และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับตรารับรอง “S” ในการผลิตและติดตั้งถังบอยเล่อร์ (Boiler)
 • ได้รับตรารับรอง “R” เป็นการรับรองการซ่อมแซมและยกระดับถังบอยเล่อร์ และภาชนะทนแรงดัน ที่ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ถังบอยเล่อร์และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

สร้างโรงงานแห่งที่ 2 บนที่ดินประมาณ 20 ไร่ ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ก่อตั้งบริษัทฯ สร้างโรงงานเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ที่อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ